Contract voorbeeld

Het kabinet heeft besloten dat de VAR gaat vervallen. In plaats daarvan dient per opdracht een overeenkomst te worden afgesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierom hebben wij een "OVEREENKOMST VAN OPDRACHT" overgenomen van de voorbeeldovereenkomsten van de site van de belastingdienst en de vrije velden aangepast aan de inzet van LOTUS slachtoffers.

Ons uitgangspunt is, dat op het moment dat u de door u ingevoerde opdracht heeft geaccepteerd en één van onze slachtoffers deze heeft geaccepteerd, de partijen daarmee de overeenkomst hebben geaccepteerd en ondertekend. De partijen ontvangen beide een op beider naam opgestelde overeenkomst per mail als bijlage van de mail waarin bevestigd wordt dat een LOTUS slachtoffer de opdracht heeft geaccepteerd.

Om te voldoen aan de regelgeving wordt de inzet door het LOTUS slachtoffer zelf gefactureerd. Omdat de meeste slachtoffers onder het gestelde maximum bedrag voor vrijstelling van afdracht BTW blijven zullen zij van de daarvoor bedoelde regeling gebruik maken zodat de factueren meestal geen BTW bedrag zullen vermelden. (voorwaarde van bedoelde regeling.)

Hieronder treft u de voorbeeldovereenkomst aan zoals deze door ons gebruikt wordt.


OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

Partijen:
1. NAAM, gevestigd te PLAATS POSTCODE aan de STRAAT, rechtsgeldig vertegenwoordigd door CONTACTPERSOON, hierna te noemen: "Opdrachtgever"
en
2. NAAM, gevestigd te PLAATS POSTCODE aan de STRAAT, hierna te noemen: "Opdrachtnemer"
gezamenlijk te noemen: "Partijen"

Overwegende dat:
a. Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van opleidingen EHBO, BHV en/of gelijksoortige
b. Opdrachtgever in het kader hiervan behoefte heeft aan acteur die gespecialiseerd is in het uitbeelden van slachtoffers (bij de doelgroep bekend als LOTUS slachtoffers)
c. Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren
d. Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW
e. Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW
f. Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt
g. deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 9015550000-06-2 opgestelde modelovereenkomst
h. Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn werkzaamheden zal verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.

Partijen komen het volgende overeen:
Artikel 1 De opdracht
1.1. Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de navolgende werkzaamheden te verrichten: Het uitbeelden van ongevalssituaties, verwondingen en/of ziektebeelden.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht
2.1 Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
2.2 Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.
2.3 Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.
2.4 Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kunnen wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.

Artikel 3 Duur van de overeenkomst
3.1 Uitvoering van de opdracht vindt plaats op DATUM CURSUS OF OEFENING, in princiepe van 00:00u tot 00:00u of aangepaste tijden voor zover de uitvoering van de opdracht dit vereist.
3.2 Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere Opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Artikel 4 Nakoming en vervanging
4.1 Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
4.2 Bij ziekte van de Opdrachtnemer of overmacht dient de Opdrachtnemer te trachten een vervanger te zoeken. die in zijn plaats zal optreden. In een dergelijk voorkomend geval dat vervanging niet gerealiseerd kan worden kan door Opdrachtgever van de Opdrachtnemer geen vergoeding worden geëist.

Artikel 5 Opzegging overeenkomst
5.1 Deze overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan en ondertekend op het moment dat Opdrachtnemer de opdracht heeft geaccepteerd en per mail aan de Opdrachtgever heeft verzonden.
5.2 De partijen zijn beide gerechtigd de overeenkomst, uiterlijk 48 uur voor de overeengekomen datum en tijd, de overeenkomst te ontbinden.
5.3 Bij opzegging door de opdrachtnemer binnen 48 uur voor de overeengekomen datum en tijdstip van optreden, anders dan door overmacht of ziekte, verplicht de opdrachtnemer zich te doen vervangen door een "derde", tenzij in onderling overleg anders overeengekomen.
5.4 Bij opzegging door de opdrachtgever binnen 24 uur voor de overeengekomen datum en tijdstip van optreden is de opdrachtnemer gerechtigd de bij opdracht overeengekomen uren te declareren/factureren.

Artikel 6 Vergoeding, facturering en betaling
6.1 Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer € 0.00 per uur (met een minimum van 3 uur) exclusief BTW. en € 0.00 per gereden km woonwerkverkeer.
6.2 Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur (doen) zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.(*
6.3 Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
6.4 Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever en/of Derde noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, brengt Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening aan Opdrachtnemer.

*) Indien Opdrachnemer verwacht onder het voor afdracht jaarlijks BTW vrije maximum te blijven zal op de factuur overeenkomstig de wettelijke bepalingen door de Opdrachtnemer geen BTW in rekening worden gebracht of vermeld.

Artikel 7 Aansprakelijkheid schade
7.1 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor eigen veiligheid. Hij is daarom gerechtigd een (deel)opdracht te weigeren wanneer deze naar zijn mening een te groot risico voor zijn veiligheid of gezondheid met zich meebrengt.
7.2 De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige inhouding van de overeengekomen vergoeding op basis van een weigering van de Opdrachtnemer als gesteld in 7.1.
7.3 De Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer alle niet aan de Opdrachtnemer toe te rekenen schade vergoeden die deze in verband met de uitvoering van de opdracht lijdt ten gevolge van de verwezenlijking van het aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar dat de risico’s, welke de uitoefening van het beroep van Opdrachtnemer naar zijn aard meebrengt, te buiten gaan.
7.4 Bij de aansprakelijkheidsverdeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer dienen de normen van redelijkheid en billijkheid en de in de branche gebruikelijke beperkingen van aansprakelijkheid in acht te worden genomen.

Artikel 8 Verzekeringen
De Opdrachtnemer is tegen aansprakelikheid verzekerd via de collectieve verzekering van de overkoepelende LOTUS organisatie.

Artikel 9 Rechts- en forumkeuze
9.1 Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.

Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst
Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

In tweevoud,
Te PLAATS, op: 24-04-2024
NAAM: CONTACTPERSOON Opdrachtgever, LOTUSkring Delfland: NAAM Opdrachtnemer